Vi projektleder tills det är färdigt

Våra tjänster

Mark- och miljöundersökningar

Vi projektleder och genomför mark- och miljöundersökningar, och håller ihop hela utredningen och undersökningen genom stegen:

 • Vi sköter registerforskning
 • Vi gör alla utredningar på plats, intervjuer och granskning av övriga källor
 • Vi upprättar provtagningsplaner och hjälper till med kontakterna med kommunen
 • Vi väljer testmetoder och provpaket för de specifika förutsättningarna
 • Vi sköter all dokumentation inför, under och efter provtagningar
 • Vi ser till att det är rätt områden och platser som undersöks, och att alla frågeställningar blir belysta
 • Vi gör undersökningarna i fält och sköter provtagningarna, och lämnar in analyserna till de ackrediterade laboratorium vi samarbetar med.
 • Efter utförd mark- och miljöundersökning får ni en komplett avrapportering med förslag utifrån undersökningsresultatet.

Miljö Due Diligence/Miljö DD eller s k Environmental Due Diligence

Detta är ett viktigt steg i fastighetsöverlåtelser, fastighetsvärderingar, eller som en del i det egna miljöarbetet. Miljö DD kan också vara nödvändigt inför miljöprövningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi anlitas vid överlåtelsesituationer där vi i vissa projekt har arbetat för säljande part som en del av framtagning av prospekt. I andra fall av köpande part som en del av undersökningsplikten. Slutligen har vi också anlitats av mäklande part för att skaffa fram nödvändigt underlag i försäljningsprocessen.

Oftast arbetar vi i två faser:

Fas 1

Vi genomför intervjuer, läser besiktningsprotokoll, går igenom verksamheten också ut ett historiskt perspektiv. Vi värderar vilken påverkan tidigare verksamheter och ägare har haft på fastigheten. Hur ser tekniska installationer ut, typ av uppvärmning, avlopp, användning av kemikalier och drivmedel mm. Detta arbete utmynnar i konkreta PM där vi värderar risk och om nödvändigt föreslår vidare undersökningar och eventuella fältarbeten.

Fas 2

Finns det osäkerheter från Fas 1 kan vi genomföra provtagningar i mark, grundvatten, uppfyllningar etc. Finns det byggnader och andra konstruktioner ser vi till att inventera och provta ex vis betonggolv, asfalterade områden, dagvattensystem, nedgrävda tankar, besiktningar av oljeavskiljare etc.

Skall det bli en förändrad detaljplan från ex vis industriändamål till bostadsändamål så ser vi till att skapa beslutsunderlag för att kunna bedöma om det är rimligt och ger underlag till framtida kalkylering.

Geoundersökningar

Vi handlar upp och håller ihop utredningar och undersökningar genom stegen:

 • Vi arbetar fram avgränsningar med både kommunala representanter och egen projektgrupp, och ser till att rätt områden och platser undersöks, och att alla frågeställningar blir belysta.
 • Vi gör undersökningar i fält, med analyser och montering av ex vis GV-rör etc. Vi lämnar in analyserna till de ackrediterade geolaboratorium vi samarbetar med.
 • Efter utförd geoundersökning får ni en komplett avrapportering.

Saneringar- och rivningsentreprenader

Vi driver och genomför hela rivnings- och saneringsentreprenader, från första kontakt med Kommun och Länsstyrelse tills det är helt färdigt genom stegen:

 • Vi projekterar, utreder och ger kostnadsindikation
 • Vi upprättar provtagningsplaner, fältundersökningar, inventering av byggnader m m
 • Vi sköter §-28 anmälan/rivningslov eller Underrättelse om miljöskada.
 • Vi lämnar fortlöpande avrapportering till beslutsfattare, uppdragsgivare och myndigheter.
 • Vi sköter rivningar, genomför saneringsentreprenaden tillsammans med erfarna partners, entreprenörer och transportörer.
 • Vi sköter schaktning, lakvattenhantering och andra skyddsåtgärder, ordnar transporter/logistik, jorddisponering och återfyllning i enlighet med framtida användning.
 • Vi provtar fram till friklassning och en godkänd sanering, och lämnar slutrapport. Finns krav på uppföljning och löpande provtagningar ordnar vi det. sanerings- och rivningsentrerenader

Bullerskyddande åtgärder

Vi projektleder åtgärder för att möta bullerkrav vid främst bostadsbyggande som är stört av trafik eller spårbundet buller.

Fanny Falkenmark Projektledare 0704-22 27 99 fanny@momentux.se
Peder Feinberg Projektledare 0708-75 55 70 peder@momentux.se
Besöksadress: Vikdalsgränd 10 A, Nacka Strand
Saltsjöbadsvägen 77